Буряад Уласай Уялгата медицинскэ даадхалай

 газар дэбисхэрэй жаса


       Буряад Уласай Уялгата медицинскэ даадхалай газар дэбисхэрэй жаса – “Ородой Холбооной Уласта эрхэтэдэй медицинскэ даадхал тухай” РФ-гэй Хуули бэелүүлхэ талаар ажал ябуулдаг гүрэнэй наймаанай бэшэ мүнгэн һангай-урьһаламжын эмхи зургаан. Газар дэбисхэрэй жаса Дүримэй үндэһөөр Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ ОМС-эй бүгэдэ ниитэ байлгые ханган, уялгата медицинскэ даадхалай талаар гүрэнэй бодолго бэелүүлдэг, мүн тиихэдэ ОМС-эй байгуулгын ажалаа ябуулхынь тула мүнгэн зөөри нөөсэлдэг, мүнгэн зөөриин ашаг үрэтэй ашаглалгын хойноһоо хинадаг.

     Буряад Уласай Уялгата медицинскэ даадхалай газар дэбисхэрэй жаса 1993 оной майн 25-да Буряад Уласай Верховно Соведэй Президиумэй, Министрнүүдэй Соведэй Президиумэй Тогтоолоор байгуулагдаһан. Эмхидхэн байгуулагша – Буряад Уласай Арадай Хурал. Жасын ажал ябуулгые суг хамтын зургаан хүтэлбэрилдэг гэбэл, Правлени болон тэрэнэй саг үргэлжэ хүдэлдэг зургаан – захиралай толгойлдог гүйсэдхэхы дирекци.    

   Жасын хүдэлмэрилэгшэд – тэдэнэй урда табигдаһан гүрэнэй зорилгонуудые бэелүүлдэг бэлэдхэл гараһан мэргэжэлтэд. Мүнөө сагта байгуулгын бүхы хабаадагшадай харилсаата ажал үндэр хэмжээндэ гаргагданхай. Буряад Уласта гурбан даадхалай компаниин 3 филиал хүдэлнэ, ОМС-эй байгуулгада 87 аргалалгын эмхи зургаан тоологдоно. Медицинскэ даадхалай гол зорилго – даадхалай ушарай тохёолдоходо, гүрэнэй найдуулгатай мүнгэ һомололгын газарай (ОМС-эй мүнгэн зөөри иимэл болоно) түлэдэг үнэгүй болон шанар һайтай медицинскэ туһаламжада хүртэхыень эрхэтэдтэ найдуулха, мүн тиихэдэ һэргылэмжын хэмжээ ябуулгануудые һомолхо.

   Уялгата медицинскэ даадхал Ородой Холбооной Уласай бүхы эрхэтэдтэ ОМС-эй мүнгэн зөөриин ашаар үзүүлэгдэдэг медицинскэ болон эмэй туһаламжа абаха талаар тон адли арга боломжо олгодог.
Элүүрые хамгаалгын һалбариие һомололгын гол арга болодог уялгата медицинскэ даадхалай мүнгэн зөөри ажаһуугшадые түлбэригүй медицинскэ туһаламжаар хангалгын эрхэ нүхэсэл боложо үгөө. Ажаһуугшадай элүүрые хамгаалха талаар ниигэмэй хамгаалгын түхэл болодог уялгата медицинскэ даадхал медицинскэ туһаламжын шанар хинадаг, медицинскэ хангалгануудые хэрэглэгшын – эмшэлүүлэгшын эрхэнүүдые хамгаалдаг  хуули журамда туһалдаг. Уялгата медицинскэ даадхалай хэлсээ баталһан эрхэтэн бүхэн ОМС-эй Газар дэбисхэрэй программын хэмжээндэ түлбэригүй медицинскэ туһаламжада хүртэхэ эрхэтэй болон даадхалай медицинскэ полис энээнэйнь найдуулга болоно.     

   2008 оной эхинһээ элүүрые хамгаалгын һалбариие шэнэдхэн һайжаруулгын хэмжээндэ Буряад Уласай Уялгата медицинскэ даадхалай газар дэбисхэрэй жаса медицинскэ хангалгануудай түлбэриин шэнэ арга гуримда оронхой:  

  • эмшэлэлгын эмхи зургаануудые гол түлэб нэгэл газарһаа уялгата медицинскэ даадхалай байгуулгын ашаар һомололго;
  • поликлиникын эмхи зургаануудай мэдэлэй ажаһуугшадай түлөө хүн бүхэнэйнь хэмжээ хараалһан түлбэритэй жасын зарим хуби ашаглалга нэбтэрүүлгэ.

Буряад Уласай Уялгата медицинскэ даадхалай газар дэбисхэрэй жаса даалгагдаһан шэнэ үүргэнүүдые дүүргэхэдээ, гүрэнэй ниигэмэй бодолгын тон шухала шэглэлнүүдэй эдэбхитэй хабаадагша болоно.
 
Решаем вместе
Проблемы с полисом ОМС? Напишите, чтобы получить ответ от фонда ОМС
Мы в соцсетях

      ок.jpg

Интерактивная карта системы ОМС Республики Бурятия
Проверить полис ОМС и прикрепление к МО
Укажите серию полиса буквами русского алфавита.
Серия:        Номер:                   
    
Проверить изготовление нового полиса
Номер временного свидетельства
  (серия и номер без пробелов):
                
Вход в закрытую часть

Логин:

Пароль: